Sandra Krpan

Sandra Krpan rođena je 05. travnja 1974. godine.

Hrvatski jezik i književnost diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1997. Na poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu krenula je 2004.

Od 2008. radi kao ravnateljica Osnovne škole “Milan Brozović” Kastav. U svojstvu ravnateljice uspostavila je međunarodne odnose i komunikacije s Finskom, Poljskom i Turskom. Sudjelovala je u nizu savjetovanja, seminara, radionica i dr. u zemlji i inozemstvu. Posvećena je promicanju ljudskih prava, nenasilju i mirotvorstvu. Pokrenula je projekt “7 kuna za sigurnu igru” u okviru humanitarnog razminiravanja.

Članica je Gradskog vijeća Grada Rijeke od 2005.

Članstvo u radnim tijelima:  Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje  – predsjednica

e-mail:  sandra.krpan05@gmail.com