Usvojena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020.

Aktualno 30. ožujka 2017

Urbana aglomeracija Rijeka dobila strategiju

Urbana aglomeracija Rijeka dobila je strategiju nakon usvajanja na Gradskome vijeću Grada Rijeke kao nositelja izrade strateškog dokumenta uz prethodno pribavljena mišljenja Partnerskog vijeća te mišljenja svih jedinica lokalne samouprave u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka. Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020. rađena je prema Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje koje je donijelo Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova u rujnu 2015. godine. Strategija je u cijelosti izrađena vlastitim kapacitetima Grada Rijeke i rezultat je partnerskog rada 10 gradova i općina i predana je u svibnju 2016.g. na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova, na kojem je pozitivno ocijenjena. Urbana aglomeracija Rijeka odabrana je kao područje za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja i time stekla mogućnost korištenja europskih sredstava.

Strategija usklađena sa strateškim dokumentima

Strategija UAR temelji na strateškim i prostornim dokumentima svih gradova i općina u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka i povezana je sa svim strateškim dokumentima višeg reda. Strategija se ne može mijenjati u bitnim elementima.

Za više informacija možete posjetiti sljedeću poveznicu: https://www.rijeka.hr/usvojena-strategija-razvoja-urbane-aglomeracije-rijeka-2016-2020/

S. M.